Privacyverklaring Brave Space Training & Coaching (opgesteld op 6 september 2021)

Brave Space Training & Coaching

Bravespace.nl

Contactpersoon Privacyzaken: Ayana Jung

info@bravespace.nl

Brave Space Training & Coaching (Brave Space TC) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ik vind uw privacy belangrijk en ga zorgvuldig met uw gegevens om. In het volgende statement staat welke gegevens worden verzameld, op welke manier ze worden bewaard en waar ze voor gebruikt kunnen worden. Als u vragen heeft kunt u altijd contact opnemen. 

Gegevensverwerking

Brave Space TC verwerkt uw gegevens als u (of uw werkgever) contact opneemt, diensten afneemt of als u zelf gegevens verstrekt.

Overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden: Voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, gegevens over activiteit op de website, bankrekeningnummer, notulen van (telefoon)gesprekken en email en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens: Indien u een coachtraject aangaat kan Brave Space TC de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u verwerken: politieke opvattingen, godsdienst of levensovertuiging, seksuele leven, gezondheid.

Doel gegevensverwerking

Brave Space TC gebruikt jouw gegevens voor het verlenen van de diensten, het afhandelen van de betaling en belastingaangifte en het versturen van de nieuwsbrief (marketing).

Bewaartermijn

Ik bewaar uw gegevens niet langer dan nodig om deze doelen te vervullen.

Concrete bewaartermijnen:

  • Gegevens nodig voor de belastingaangifte (o.a. facturen met persoonsgegevens) worden minimaal 7 jaar bewaard, zoals verplicht door de Belastingdienst.
  • Andere gegevens (zoals gespreksnotulen) worden 2 jaar na het afronden van het traject verwijderd.
  • De gegevens van potentiële cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na het eerste contact indien er geen overeenkomst tot stand komt.
  • Inschrijving voor de nieuwsbrief: het emailadres wordt bewaard totdat u vraagt verwijderd te worden uit de maillijst.

Cookies

Brave Space TC gebruikt alleen technische en functionele cookies.

Contactformulier ReCAPTCHA v3

Voor het contact formulier op de website gebruikt Brave Space TC ReCAPTCHA v3 als filter tegen spambots. Het gebruik van het contact formulier en daarmee ReCAPTCHA valt onder het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google. 

Delen van gegevens met derden

Brave Space TC verkoopt uw gegevens niet en deelt uw gegevens niet met anderen, tenzij dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichting.

Recht op Inzage, rectificatie en verwijderen

U heeft het recht alle gegevens die Brave Space TC over u heeft verzameld in te zien, aan te passen en/of te verwijderen. U kunt hiertoe een verzoek indienen bij de contactpersoon privacy zaken (zie bovenaan het document).

Recht op intrekken toestemming gegevensverwerking

U kunt uw toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens intrekken. In dit geval zal Brave Space TC zo snel mogelijk de verwerking van uw gegevens staken.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Brave Space TC neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Beveiliging & klachten

Brave Space TC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u klachten, zorgen of vragen heeft, neem dan contact op met de contactpersoon Privacyzaken (zie bovenaan document).

Brave Space TC wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in het beleid

Brave Space TC behoudt te allen tijde het recht het privacy beleid te wijzigen. De meest recente versie is te vinden op de website: bravespace.nl