Algemene voorwaarden Brave Space Training & Coaching (opgesteld op 13 september 2021, laatst herzien op 20 oktober 2022)

1. Definities
1. Brave Space TC: Brave Space Training & Coaching, gevestigd te Leiden onder KvK nr. 84200197.
2. Klant: degene met wie Brave Space TC een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Brave Space TC en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Brave Space TC.
2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten waarbij ingeschakelde derden bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.
3. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
5. Door het verlenen van een opdracht aan en/of het laten verrichten van werkzaamheden door Brave Space TC gaat u akkoord met de algemene voorwaarden

3. Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen en offertes van Brave Space TC zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 30 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen of nieuwe opdrachten, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Brave Space TC kan niet aan haar offertes en aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Aanvaarding
1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Brave Space TC zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Brave Space TC slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

5. Prijzen
1. Alle prijzen die Brave Space TC hanteert zijn in euro’s, en zijn exclusief btw en eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die Brave Space TC hanteert voor haar producten of diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Brave Space TC te allen tijde wijzigen.
3. Brave Space TC en klant spreken het tarief voor de opdracht af in de offerte.
4. Klant is gehouden aan Brave Space TC een door Brave Space TC in redelijkheid vast te stellen voorschot te betalen. Brave Space TC heeft, telkens wanneer een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat de klant het voorschot aan Brave Space TC heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
5. Brave Space TC behoudt zich het recht voor de overeengekomen tarieven tussentijds aan te passen. Brave Space TC zal dit uiterlijk 1 maand van tevoren aankondigen.
6. Als Brave Space TC genoodzaakt is om de prijs te verhogen, dan heeft de Klant het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht. Klant heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.

6. Wijzigen van de opdracht, c.q. meerwerk
1. De klant aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
2. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Brave Space TC dit de klant zo spoedig mogelijk melden.
3. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de klant, zal Brave Space TC de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de klant worden bevestigd.

7. Betaling en incassokosten
1. Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Brave Space TC aangewezen rekeningnummer in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, is hij/zij van rechtswege in verzuim. Brave Space TC heeft het recht, zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum de klant over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) in rekening te brengen. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Alle in redelijkheid gemaakte kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de klant. De gerechtelijke kosten worden vastgesteld op de daadwerkelijk door Brave Space TC gemaakte gerechtelijke kosten. Voor de buitengerechtelijke kosten hanteert Brave Space TC een percentage van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 135,-.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Brave Space TC haar verplichtingen staken, dan wel opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Brave Space TC op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Brave Space TC, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Brave Space TC te betalen.

8. Opschortingsrecht
1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

9. Verrekening
1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Brave Space TC te verrekenen met een vordering op Brave Space TC.

10. Verzekering
1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
– geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
– zaken van Brave Space TC die bij de klant aanwezig zijn
– zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
2. De klant geeft op eerste verzoek van Brave Space TC de polis van deze verzekeringen ter inzage.

11. Annuleringen van individuele coaching
1. Annulering kan per door Brave Space TC bevestigde email.
2. In geval annulering door (werknemer van) de klant plaatsvindt binnen 24 uur voor een geplande afspraak, wordt 100% doorberekend aan de klant. In geval (werknemer van) de klant zich niet meldt voor de afspraak, geldt hetzelfde.
3. Op annulering of niet komen opdagen wegens ziekte van de klant zijn dezelfde bepalingen van toepassing

12. Annulering van trainingen en workshopsop basis van individuele inschrijving
1. Annulering kan per door Brave Space TC bevestigde email.
2. Annuleren van 4 tot 2 weken voor de start van de training kost aan annuleringskosten 50 % van de deelnamekosten.
3. Annuleren binnen 2 weken voor of na aanvang van de training verplicht tot het betalen van 100 % van de deelnamekosten.
4. Bij annulering heeft de klant recht om iemand anders in zijn plaats te doen deelnemen aan de training.
5. Annuleren door Brave Space TC in verband met onvoldoende deelname leidt tot teruggave van 100 % van alle betaalde kosten.
6. Brave Space TC behoudt zich het recht voor deelnemers de (verdere) toegang tot de training te weigeren, bijvoorbeeld indien het gedrag van betreffende deelnemers ingaat tegen de sociaal geaccepteerde vormen van gedrag en / of te belastend is voor ander deelnemers. De deelnemer heeft geen recht op teruggave van (een deel van) het verschuldigde totaal bedrag voor de training of workshop.
7. Op annulering of niet komen opdagen wegens ziekte van de klant zijn dezelfde bepalingen van toepassing

13. Annulering en uitstel in-house trainingen en workshops
1. Hieronder vallen alle trainingen en workshops workshops waarbij er een vast bedrag is overeen gekomen met de Klant, onafhankelijk van het aantal deelnemers en alle trainingen en workshops waarbij de inschrijving en promotie niet door Brave Space Training en Coaching wordt geregeld.
2. Annulering kan per door Brave Space TC bevestigde email.
3. Indien door toedoen van de klant de uitvoering van een training of workshop voor de overeengekomen aanvangsdatum wordt geannuleerd of uitgesteld, is de klant de hierna te noemen percentages van het honorarium verschuldigd:
– Annulering of uitstel binnen een maand voor aanvangsdatum: 50%
– Annulering of uitstel binnen twee weken voor aanvangsdatum: 100%
4. Bij latere uitvoering van een geannuleerde of uitgestelde opdracht is derhalve alsnog het totale honorarium verschuldigd boven de annulerings-/uitstelkosten. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de oorspronkelijk overeengekomen aanvangsdatum, zal de wettelijk toegestane rente in rekening worden gebracht aan de klant.
5. De kosten, die de eventuele trainingslocatie bij annulering of uitstel aan Brave Space TC berekent, worden in rekening gebracht aan de klant, die de uitvoering van een training of workshop annuleerde/uitstelde.
6. Indien een deelnemer aan een open training of workshop door ziekte of overmacht niet kan deelnemen, blijven de relevante trainings- en verblijfskosten voor de gehele periode verschuldigd. In overleg kan zijn leidinggevende een vervangende deelnemer sturen. zijn. De eventuele verblijfskosten zijn in dat geval opnieuw volledig voor rekening van de klant.

14. Gedeeltelijke deelname aan trainingen en workshops
1. Deelnemers die tijdens een training of workshop niet permanent aanwezig zijn, blijven de totale training- of workshopkosten verschuldigd.
2. Indien een deelnemer aan een training of workshop gedurende deze bijeenkomst door ziekte of overmacht gedwongen wordt voortijdig de training te onderbreken, blijven de relevante trainings- en verblijfskosten voor de gehele periode verschuldigd.

15. Garantie
1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Brave Space TC enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

16. Uitvoering van de overeenkomst
1. Brave Space TC voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Brave Space TC heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Brave Space TC tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Brave Space TC tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

17. Gedragsregels
1. Een training, coachsessie of workshop is een actieve bijeenkomst, waar van iedereen optimale inzet wordt verwacht.
2. Van iedere deelnemer wordt verwacht, dat hij de bijeenkomsten op actieve wijze volgt. Indien hij (ook na gesprekken hierover) in gebreke blijft, heeft Brave Space TC het recht deze persoon de verdere deelname te ontzeggen, zonder dat hieraan enig recht op terugbetaling kan worden ontleend. Voor storende gedragingen in de trainingslocatie, buiten werkperioden van de trainingen geldt hetzelfde.
3. Brave Space TC kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de gedragingen van de deelnemers en de daaruit voortgekomen gevolgen.

18. Locatie
1. Om een optimaal werkresultaat te verzekeren, moet de trainingslocatie functioneel voldoen aan de door Brave Space TC te stellen eisen.
2. Voor trainingen en workshops zal in onderling overleg een geschikte trainingslocatie worden gereserveerd.
3. Brave Space TC zal, indien de klant dit wenst, hierbij haar bemiddeling verlenen.
4. De noodzaak tot het veranderen van de trainingslocatie kan geen reden zijn tot het annuleren van de gegeven opdracht.

19. Informatieverstrekking door de klant
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan Brave Space TC.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Brave Space TC de betreffende bescheiden.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Brave Space TC redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

20. Duur van de overeenkomst
1. De overeenkomst tussen Brave Space TC en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde of bepaalde tijd, zoals overeengekomen in de offerte.
2. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de aangegeven periode en geldt totdat de opdracht is beëindigd.
3. Bij een opdracht voor onbepaalde tijd gelden de volgende opzegtermijnen: Brave Space TC kan de overeenkomst opzeggen per de eerste van de maand. De opzegtermijn is één maand. Brave Space TC zegt op per email. De klant kan de overeenkomst opzeggen per de eerste van de maand. Voor de klant geldt een opzegtermijn van één maand. De klant zegt op per email en vermeldt daarbij de reden van opzegging. Partijen kunnen in gezamenlijk overleg de overeenkomst op elk moment beëindigen.

21. Opschorting en ontbinding
1. Brave Space TC mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen. Hieronder vallen onder andere, maar niet uitsluitend: ziekte en onverwachte omstandigheden zoals overlijden van een dierbare.
2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
3. Brave Space TC heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Brave Space TC kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. De klant moet Brave Space TC dan schadevergoeding betalen of schadeloosstellen

22. Geheimhouding
1. De klant houdt iedere informatie waarvan de klant weet of redelijker¬wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is geheim. Dit geldt ook voor de informatie waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Brave Space TC schade kan berokkenen.
2. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 genoemde informatie ook geheimhoudt.
3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
– die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
– die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
4. Brave Space TC staan ervoor in dat alle informatie van vertrouwelijke aard van de klant, ontvangen voor en na het aangaan van de overeenkomst, geheim zal blijven.
5. Als Brave Space TC uit hoofde van zijn beroepsaansprakelijkheid wordt aangesproken, vervalt haar geheimhoudingsplicht indien en voor zover dit noodzakelijk is om zich tegen die aanspraken te verweren.

23. Boetebeding
1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van Brave Space TC een onmiddellijk opeisbare boete.
– is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
– is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Brave Space TC waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

24. Vrijwaring
1. De klant vrijwaart Brave Space TC tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Brave Space TC geleverde producten en/of diensten.

25. Klachten
1. Eventuele klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient Klant binnen veertien dagen na het verrichten van de werkzaamheden of na ontvangst van de factuur schriftelijk in te dienen bij Brave Space TC
2. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort¬koming, zodat Brave Space TC in staat is hierop adequaat te reageren
3. Na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn wordt Klant geacht de verrichtte werkzaamheden te hebben goedgekeurd en komt elk verweer en elke vordering van Klant dienaangaande te vervallen.
4. De indiening van een klacht geeft de Klant geen recht op schadevergoeding, opschorting van betaling of ontbinding.
5. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Brave Space TC de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door de klant vervangen, herstellen of vergoeden.
6. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Brave Space TC die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van de klant

26. Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Brave Space TC.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Brave Space TC ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

27. Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
1. Als Brave Space TC een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Brave Space TC verschuldigd zijn.

28. Aansprakelijkheid Brave Space TC
1. Brave Space TC is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Brave Space TC aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Brave Space TC is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Brave Space TC aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

29. Vervaltermijn
1. Elk recht van de klant op schadevergoeding van Brave Space TC vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

30. Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Brave Space TC toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Brave Space TC niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Brave Space TC in verzuim is.
3. Brave Space TC heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Brave Space TC kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

31. Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Brave Space TC in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Brave Space TC kan worden toegerekend in een van de wil van Brave Space TC onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk¬heid niet van Brave Space TC kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer¬virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Brave Space TC 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Brave Space TC er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Brave Space TC is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
6. Als Brave Space TC zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Brave Space TC het nagekomen deel factureren.

32. Eigendomsvoorbehoud
1. Alles dat Brave Space TC levert, blijft eigendom van Brave Space TC totdat Klant al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
2. Klant moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van Brave Space TC veilig te stellen.
3. Als Brave Space TC zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Klant onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Brave Space TC om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Brave Space TC deze terug kan nemen.

33. Intellectueel eigendom
1. Brave Space TC behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Brave Space TC heeft het recht de door uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de klant ter kennis van derden wordt gebracht.
2. Tenzij Brave Space TC en de klant uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, is het niet toegestaan door Brave Space TC in het kader van de opdracht verstrekte stukken of andere geestesproducten te verveelvoudigen, openbaren, exploiteren en/of op andere wijze ter kennis van derden te brengen.

34. Privacy
1. De privacy verklaring is te lezen op de website: www.bravespace.nl

35. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

36. Wijziging algemene voorwaarden
1. Brave Space TC is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Brave Space TC zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

37. Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Brave Space TC.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

38. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Brave Space TC bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

39. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Brave Space TC is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
3. Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben
4. ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.